အဘိဓမၼာလာ ကံ ၁၆ ပါး အပိုငး္(၁)

ဂတိသမၸတၱိ = ေကာင္းေသာဂတိဟုေခၚသည္။ နတ္ေလာက၊ ျဗဟၼာေလာ
က၊ လူ႔ေလာကတို႔ျဖစ္သည္။
ဥပဓိသမၸတၱိ = ရုပ္ဆင္းအဂၤါလွပေခ်ာေမာျခင္းျဖစ္သည္။
ကာလသမၸတၱိ = ေကာင္းေသာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္၍ ေကာင္းေသာလူမ်ား ေနထိုင္
ေသာကာလကိုဆိုလိုပါသည္။
ပေယာဂသမၸတၱိ = ေကာင္းေသာအားထုတ္မႈကို ဆိုလိုပါသည္။
ဂတိ၀ိပတၱိ = အပါယ္ေလးပါးကိုဆိုလိုပါသည္။
ဥပဓိ၀ိပတၱိ = ႐ုပ္ဆိုးျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။
ကာလ၀ိပတၱိ = မေကာင္းေသာ မင္းအုပ္ခ်ဳပ္၍ မေကာင္းေသာလူမ်ား ေန
ထိုင္ေသာကာလကိုဆိုလိုပါသည္။
ပေယာဂ၀ိပတၱိ = မေကာင္းေသာအားထုတ္မႈကိုဆိုလိုပါသည္။

၁။ ဂတိသမၸတၱိႏွင့္ အကုသိုလ္ကံ
အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကံ အမ်ားအျပား႐ွိေသာ္လည္း ထို
အကုသိုလ္ကံသည္ အက်ိဳးမေပးဘဲ ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးေသာၾကာင့္ နတ္ခ်မ္းသာ
လူခ်မ္းသာ ျဖစ္ၾကရေလသည္။ ထိုလူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ဘ၀တြင္လည္း အကု
သိုလ္သည္ အက်ိဳးေပးခြင့္ မၾကံဳေပ။ ထိုအကုသိုလ္ကံတို႔သည္ ျပည့္စံုေသာ ဂတိ၏ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ အက်ိဳးေပးလွည့္ မၾကံဳေတာ့လို႔ ျမတ္စြာဘုရားက သိေတာ္ျမင္
ေတာ္မႈေလသည္။

၂။ ဥပဓိသမၸတၱိႏွင့္ အကုသိုလ္ကံ
အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကံ အမ်ားအျပား႐ွိေသာ္လည္း ထို
အကုသိုလ္ကံသည္ အက်ိဳးမေပးဘဲကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးေသာၾကာင့္ ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါ
ၾကန္အင္လကၡဏာႏွင့္ျပည္စံုေနပါသည္။ လွပေခ်ာေမာျပီး႐ႈခ်င္စဖြယ္တင့္တယ္ေန
သည္။ ကၽြန္မ၏ ၀မ္းကေမြးလာေသာကၽြန္ပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္းလွပသည့္အဆင္း
ေၾကာင့္ ညစ္ပတ္ေပေရေသာ အလုပ္မ်ားကိုမခိုင္းဘဲ သိမ္ေမြ႔ေသာအ၀တ္မ်ားကို ၀တ္ေစျပီး ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္မ်ားကိုသာ ခိုင္းပါသည္။ ထိုအကုသိုလ္ကံတို႔
သည္ျပည့္စံုေသာ ႐ုပ္ဆင္း၊လွပေသာရုပ္ဆင္း၏ တားျမစ္မႈေၾကာင့္အက်ိဳးေပးလွည့္
မၾကံဳေတာ့လို႔ ျမတ္စြာဘုရားက သိေတာ္ျမင္ေတာ္မႈေလသည္။

႐ုပ္လွ၍ခ်မ္းသာရသူအေၾကာင္း
သီဟိုဠ္ကၽြန္းတြင္ ဘာတိကမင္း အုပ္စိုးစဥ္ ႏြားသားမစားရဟု အမိန္႔ထုတ္ထားေလ
သည္။ ႏြားသားခိုးစားသူ အေျမာက္အျမားကို မင္းခ်င္းတို႔ကဖမ္းဆီးျပီး မင္းထံသို႔
အပ္ေလသည္။ မင္းက ထိုသူတို႔အား နန္းေတာ္၀န္းက်င္တြင္ အမႈိုက္လွဲသန္႔႐ွင္း ရ
မည္ဟု ဒဏ္ေပးလိုက္ေလသည္။ ထိုႏြားသားစားသူမ်ားထဲမွ တစ္စံုတစ္ေယာက္
ေသာသူ၏သမီးသည္ လြန္စြာတင့္တယ္လွပေသာ အဆင္းႏွင့္ျပည့္စံုသူ ျဖစ္သည္။
ထိုအမ်ိဳးသမီးကို မင္းကေတြ႔ေသာအခါ ေခၚေဆာင္ျပီး နန္းတြင္း၌ အကၽြမ္း၀င္သူ
ေတြရဲ႕ အရာမွာထားကာ “သာမေဒ၀ီ” လို႔အမည္ေပးလိုက္ပါသည္။ က်န္ေသာ “သာမေဒ၀ီ” ၏ အေပါင္းေဖၚတို႔သည္လည္း သူ႔ကိုမွီ၍ ေကာင္းမြန္စြာအသက္ေမြး
ၾကရပါသည္။ ႐ုပ္ဆင္း႐ူပါလွပမႈက တားျမစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အကုသိုလ္ကံ
ေတြက အက်ိဳးမေပးႏိုင္ၾကပါ။

၃။ ကာလသမၸတၱိႏွင့္ အကုသိုလ္ကံ
အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကံ အမ်ားအျပား႐ွိေသာ္လည္း ထိုအကုသိုလ္ကံသည္ အက်ိဳးမေပးဘဲ ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးေသာၾကာင့္ စၾကာ၀
ေတးမင္းအုပ္စိုးေသာကာလ ၊ ဘုရား႐ွင္ပြင့္ေတာ္မူေသာကာလ၊ ေကာင္းေသာမင္း
တို႔ အုပ္စိုးေသာ ကာလမွာ ျဖစ္ၾကရပါသည္။ ထိုျပည္စံုေသာကာလ၏ တားျမစ္မႈ
ေၾကာင့္ အကုသို္လ္ကံ မ်ားအက်ိဳးေပးခြင့္မရေတာ့ဘဲ ကုသိုလ္ကံမ်ားသာ အက်ိဳး
ေပးတတ္ပံုကို ျမတ္စြာဘုရားက သိေတာ္ျမင္ေတာ္မႈေလသည္။

၄။ ပေယာဂသမၸတၱိ ႏွင့္ အကုသိုလ္ကံ
အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကံ အမ်ားအျပား႐ွိေသာ္လည္း ထိုအကုသိုလ္ကံသည္ အက်ိဳးမေပးဘဲ ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးေသာၾကာင့္ ပါဏာတိ
ပါတ (သူ႔အသက္သတ္ျခင္း) စသည္တို႔ကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါသည္။ ေကာင္းေသာ ကုိယ္
စ႐ိုက္၊ ေကာင္းေသာ ႏႈတ္စ႐ိုက္၊ ေကာင္းေသာ စိတ္ထား မ်ားႏွင့္ျပည့္ေနပါသည္။ ထိုျပည့္စံုေသာ အားထုတ္မႈ၏ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ အကုသို္လ္ကံ မ်ားအက်ိဳးေပးခြင့္မ
ရေတာ့ဘဲကုသိုလ္ကံမ်ားသာ အက်ိဳးေပးတတ္ပံုကို ျမတ္စြာဘုရားက သိေတာ္ျမင္
ေတာ္မႈေလသည္။

၅။ ဂတိ၀ိပတၱိ ႏွင့္ အကုသိုလ္ကံ
အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကံ အမ်ားအျပား႐ွိေသာေၾကာင့္ ထိုအကုသိုလ္ကံသည္ အက်ိဳးေပးျပီး ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးမေပးေတာ့ဘဲ အပါယ္ေလး
ဘံုမွာထပ္ကာထပ္ကာ ျဖစ္ေနရပါသည္။ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံမ်ားအလွည့္က်၊
အလွည့္က် မေကာင္းက်ိဳးကိုေပးၾကပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တိရိစၧာန္တြင္ျဖစ္လိုက္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ျပိတၱာျဖစ္လိုက္၊ တစ္ခါတစ္ရံ အသူရာတြင္ျဖစ္လိုက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာ႐ွည္စြာ အပါယ္က ေခါင္းမေထာင္ေတာ့ပါဘူး၊ ထိုျပည့္စံုေသာ အကုသိုလ္ဂတိ
တားျမစ္မႈေၾကာင့္ ကုသို္လ္ကံ မ်ားအက်ိဳးေပးခြင့္မရေတာ့ဘဲ အကုသိုလ္ကံမ်ားသာ အက်ိဳးေပးတတ္ပံုကို ျမတ္စြာဘုရားက သိေတာ္ျမင္ေတာ္မႈေလသည္။

၆။ ဥပဓိ၀ိပတၱိႏွင့္ အကုသိုလ္ကံ
အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကံ အမ်ားအျပား႐ွိေသာေၾကာင့္ ထိုအကုသိုလ္ကံသည္ အက်ိဳးေပးျပီးကုသိုလ္ကံတို႔ အက်ိဳးမေပးၾကပါ။ ထိုသူတို႔၏ ႐ုပ္ေရ႐ူပကာၾကန္အင္လကၡဏာ လွပေခ်ာေမာျခင္းမ႐ွိၾကပါ။ ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္
ေနၾကပါသည္။ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ အဆင္း႐ွိျပီး ေျမဖုတ္တေစၧႏွင့္သာ တူေနပါသည္။
လူတို႔က ထိုသူတို႔ကို အနိမ့္ၾကဆံုး ႏွင့္ အယုတ္ညံ့ဆံုးအလုပ္သာ ခိုင္းတတ္ပါသည္။
ထိုျပည့္စံုေသာ အကုသိုလ္ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ျခင္းကတားျမစ္မႈေၾကာင့္ ကု
သို္လ္ကံမ်ားအက်ိဳးေပးခြင့္မရေတာ့ဘဲ အကုသိုလ္ကံမ်ားသာ အက်ိဳးေပးတတ္ပံုကို
ျမတ္စြာဘုရားက သိေတာ္ျမင္ေတာ္မႈေလသည္။

၇။ ကာလ၀ိပတၱိႏွင့္ အကုသိုလ္ကံ
အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကံ အမ်ားအျပား႐ွိေသာေၾကာင့္ ထိုအကုသိုလ္ကံသည္ အက်ိဳးေပးျပီး ကုသိုလ္ကံတို႔ အက်ိဳးမေပးၾကပါ။ ထိုသူတို႔
သည္ မေကာင္းေသာမင္း မေကာင္းေသာ လူတို႔၏ ေခတ္ကာလတြင္ၾကေရာက္ ရ
သည္။ အသက္ ၁၀ ႏွစ္တန္းကာလ မွာလည္းျဖစ္ရသည္။ ထိုကာလတြင္ ၅ မ်ိဳးေသာ
ႏြားႏို႔အရသာမ်ားလည္း ျပတ္လတ္ကုန္ေလသည္။ လူးထမင္းသည္ အေကာင္းဆံုး
ေသာ အစားအစာ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ထိုျပည့္စံုေသာ အကုသိုလ္ ေခတ္ကာလ
ဆိုး၏ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ ကုသို္လ္ကံ မ်ားအက်ိဳးေပးခြင့္မရေတာ့ဘဲ အကုသိုလ္ကံ
မ်ားသာ အက်ိဳးေပးတတ္ပံုကို ျမတ္စြာဘုရားက သိေတာ္ျမင္ေတာ္မႈေလသည္။

၈။ ပေယာဂ၀ိပတၱိႏွင့္ အကုသိုလ္ကံ
အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကံ အမ်ားအျပား႐ွိေသာေၾကာင့္ ထိုအကုသိုလ္ကံသည္ အက်ိဳးေပးျပီး ကုသိုလ္ကံတို႔ အက်ိဳးမေပးၾကပါ။ ထိုသူတို႔
သည္ မေကာင္းေသာ အားထုတ္မႈျဖစ္ေသာ သူ႔အသက္သတ္ျခင္း သူ႔ဥစၥာ ခိုးျခင္း
စသည္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အကုသိုလ္ကံကို က်ဴးလြန္ၾကျပီး ဖမ္းဆီးႏိွပ္စက္ သတ္
ျဖတ္ခံၾကရပါသည္။ ထိုျပည့္စံုေသာ မေကာင္းေသာ အားထုတ္မႈ အကုသိုလ္ကံ
တားျမစ္မႈေၾကာင့္ ကုသို္လ္ကံ မ်ားအက်ိဳးေပးခြင့္မရေတာ့ဘဲ အကုသိုလ္ကံမ်ားသာ အက်ိဳးေပးတတ္ပံုကို ျမတ္စြာဘုရားက သိေတာ္ျမင္ေတာ္မႈေလသည္။

ဒီလိုေလးျပန္ေျပာခဲ႔ပါတယ္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s