(က်င့္သံုးထိုက္ေသာ ပုညၾကိယာ၀တၳဳ ၁၀ ပါး)

ပုည = ေကာင္းမႈ ၊ ၾကိယ = ျပဳလုပ္ထိုက္ေသာ၊ ၀တၳဳ = စီးပြါးခ်မ္းသာ၏ တည္ရာ။

၁။ ဒါန = စြန္႔ၾကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္းမႈ။
၂။ သီလ = ဆိုင္ရာသီလမ်ားကိုေစာင့္ထိမ္းမႈ။
၃။ ဘာ၀နာ = တရားအားထုတ္ျခင္း၊ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္စသည္တို႔ကိုအာ႐ုံ
ျပဳျခင္း၊ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ျခင္း။
၄။ အပစာယ = ႐ိုေသထိုက္သူကို ႐ိုေသမႈ။
၅။ ေ၀ယ်ာ၀စၥ = သူတစ္ပါး၏ ကုသိုလ္ကိစၥ၌ ကူညီမႈ။
၆။ ပတၱိဒါန = မိမိကုသိုလ္အဖို႔ကို အမွ်ေပးေ၀မႈ။
၇။ ပတၱာႏုေမာဒန = သူတစ္ပါးအမွ်ေ၀လွ်င္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုေခၚမႈ။
၈။ ဓမၼႆ၀န = တရားစကားကို နာၾကား နားေထာင္မႈ။
၉။ ဓမၼေဒသနာ = ပစၥည္းလာဒ္မငဲ့ဘဲ တရားေဟာေျပာျပသမႈ။
၁၀။ ဒိ႒ိဇုကမၼ = အယူေျဖာင့္မွန္စြာယူမႈ၊ ကံ, ကံ၏အက်ိဳးကိုယုၾကည္မႈ။
ပုညၾကိယာ၀တၳဳ ၁၀ ပါး ကိုျပဳက်င့္အားထုတ္သူသည္
သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ျပီး၊ ေနာင္ဘ၀တြင္လည္း ေကာင္းရာ
သုဂတိကိုရမည့္သူျဖစ္သည္။

( ေညာင္တုန္း ေ႐ႊဟသၤာ ေတာရစံေက်ာင္းဆရာေတာ္ )

ဒီလိုေလးျပန္ေျပာခဲ႔ပါတယ္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s