ပါဠိစာေပ ေလ့လာၾကစို႕ (အေျခခံ)

(1) (2) (3) (4) (5)

………………………………………………………………..

က ခ ဂ ဃ င

ka kha ga gha nံa

………………………………………………………………………………………

ကၠ ကၡ ဂၢ ဂ ၣ င္

kka kkha gga ggha nံ

……………………………………………………………………………………….

ကၤ ခၤ ဂၤ ဃၤ –

nံka nံkha nံga nံgha –

………………………………………………………………………………………..

ပါဠိစာေပရဲ႕ နွစ္ထပ္ဆင့္ပံုစံမ်ားဟာ ျပဳခ်င္သလိုျပဳ ဆင့္ခ်င္သလို

ဆင့္လို႕ မရပါဘူး အထက္ပါပံုစံကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ …..

(1) နဲ႕ (2) ကို တစ္တြဲ

(3) နဲ႕ (4) ကို တစ္တြဲ

စတင္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

(က)ဟာ ဦးေဆာင္သူျဖစ္တယ္လို႕မွတ္ပါ ဒါ့ေၾကာင့္ (က – ၂လံုး ) ဆင့္လို႕ရတယ္။

(ခ) ဟာ ေနာက္လိုက္သူလို႕မွတ္ ဒါ့ေၾကာင့္ (ခ – ၂)လံုး ဆင့္လို႕မရဘူးလို႕မွတ္ပါ။

ဆင့္မရတဲ့ေနာက္လိုက္ (ခ)ကို နွစ္ထပ္ဆင့္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ေပးရမလဲ ?

စဥ္းစားဖို႕လိုျပီေပါ့ …….

ေနာက္လိုက္ပီပီ ဦးေဆာင္သူ(က)ရဲ႕ေအာက္မွာပဲ(ခ)ဟာ ေနခြင့္ရွိပါတယ္ ။

ဒါဟာ တရားမွ်တပါတယ္ေနာ္ ……….

…………………………………………………………………………………………..

(ဂ)ဟာ ဦးေဆာင္သူျဖစ္တယ္လို႕မွတ္ပါ ဒါ့ေၾကာင့္ (ဂ – ၂လံုး ) ဆင့္လို႕ရတယ္။

(ဃ)ဟာ ေနာက္လိုက္သူလို႕မွတ္ ဒါ့ေၾကာင့္ (ဃ-၂)လံုးဆင့္လို႕မရဘူးလို႕မွတ္ပါ။

ဆင့္မရတဲ့ေနာက္လိုက္ (ဃ)ကို နွစ္ထပ္ဆင့္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ေပးရမလဲ ?

စဥ္းစားဖို႕လိုျပီေပါ့ …….

ေနာက္လိုက္ပီပီ ဦးေဆာင္သူ(ဂ)ရဲ႕ေအာက္မွာပဲ(ဃ)ဟာ ေနခြင့္ရွိပါတယ္ ။

ဒါလည္းပဲ တရားမွ်တပါတယ္ေနာ္ ……….

………………………………………………………………………………………………

(5)ဟာသူတို႕ ႏွစ္တြဲလံုးကို တြဲေခၚသြားတဲ့ရထားေခါင္းတြဲနဲ႕တူတယ္လို႕မွတ္ပါ။

အဲ့ဒီေတာ့(5)ရဲ႕ေခၚေဆာင္ရာကို လိုက္ခ်င္ရင္ ေနာက္လိုက္ပဲေပါ့ ……

ေနာက္လိုက္ပီပီ (5)ရဲ႕ေအာက္မွာပဲေနရမယ္။

ဒါလည္းပဲတရားမွ်တပါတယ္ေနာ္ ………..

………………………………………………………………………………………………..

ဒါဆိုရင္ က။ခ။ဂ။ဃ။င။ ဤအကၡရာ- ၅ – လံုးရဲ႕ ႏွစ္ထပ္ဆင့္ပံုဟာ အဲ့ဒါ အကုန္ပဲ

မွတ္သားရတာလည္း အစီအစဥ္က်က်နန စီစဥ္ထားတာမို႕ ေမ့စရာအေၾကာင္းလည္း မရွိေတာ့ဘူးေလ ….

ဆရာဝန္ေပးတဲ့ ေဆးကို လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ေသာက္လိုက္တဲ့သေဘာေပါ့ဗ်ာ …

ေဆးငါးလံုး (ကို႕စ္) ကုန္သြားျပီေနာ္ ……

ေဆးေတြ ကို႕စ္ ကုန္သြားျပီဆိုရင္ ေရာဂါသက္သာမွဳ႕ရွိမရွိ စစ္ေဆးၾကည့္မယ္

ဘယ္လိုစစ္ေဆးမွာလဲ ဘာေတြနဲ႕စစ္ေဆးမွာလဲေပါ့ ……

ဟုတ္ကဲ့ …. အဲ့ဒါက ဆရာဝန္ဆီသြားစရာမလိုပါဘူးခင္ဗ်ာ ……

ပါဠိစာေပမွာ သရေတြဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာ သိထားရမယ္ေလ….

သိပ္မမ်ားပါဘူး …….

(အ) (အာ) (ဣ) (ဤ) ( ဥ ) ( ဦ ) (ဧ) ( ၾသ )

( – ) ( – ာ) ( – ိ ) ( – ီ) ( – ု) ( – ူ) (ေ-) (ေ- ာ)

အထက္ေဖာ္ျပပါ သရေတြထဲမွာ ( က ) တစ္လံုးတည္းကို အစားထိုးၾကည့္မယ္။

က ကာ ကိ ကီ ကု ကူ ေက ေကာ

အထက္ပါ သရ (၈)လံုးထဲကမွ (အ) (ဣ) ( ဥ ) – သရသံုးလံုးကို နာသိကသံျဖစ္တဲ့ နိဂၢဟိတ္ ( – ံ ) ေသးေသးတင္ လိုက္ရင္ ေနာက္ထပ္

မိတ္ေဆြ သံုးေယာက္ ထပ္တိုးလာမယ္ေလ ……

(အံ) (ဣံ) ( ဥ ံ ) ဆိုတဲ့ မိတ္ေဆြသံုးေယာက္ပါပဲ …….

အဲ့ဒီသံုးခုထဲကို (က) နဲ႕ပဲ အစားထိုးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ …….

ကံ ကိ ံ ကံု ….. စသည္ ျဖစ္လာတယ္

အထက္ေဖာ္ျပပါ (၈) နဲ႕ မိတ္ေဆြသံုးေယာက္ ေပါင္းလိုက္ေတာ့(၁၁)လံုးျဖစ္လာတယ္ ……. ၾကည့္မယ္ ….

က ကာ ကိ ကီ ကု ကူ ေက ေကာ

ကံ ကိ ံ ကံု

.ခ ခါ ခိ ခီ ခု ခူ ေခ ေခါ

ခံ ခိ ံ ခံု

အဲ့ဒီလိုပါပဲခင္ဗ်ာ …… စ ဆ ဇ စ် ဉ …… ကိုလည္း ထပ္ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းမွတ္သားရပါမယ္ …….

(1) (2) (3) (4) (5)

စ ဆ ဇ စ် ဉ

ca cha ja jha a

စၥ စ ၦ ဇၨ ဇၩ ည

cca ccha jja jjha a

ဉၥ ဉ ၦ ဉ ၨ ဉၩ

ca cha ja jha

ဆက္လက္လာပါဦးမယ္

ဒီလိုေလးျပန္ေျပာခဲ႔ပါတယ္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s