ေႏြအလြမ္း

ေႏြဦးအလွ ႐ြက္ေႀကြခ၍
ဥၾသတြန္ၾကဴး ေလ႐ူးသုန္သုန္
ေဖာ္မစံုသူမွာ ရင္ခြင္ကၽြမ္း၍
လြမ္းေတးဆိုရသည္………
သူ(မ)ကိုရည္စူး
ရင္ခြင္ဦးသို႕ ေမွ်ာ္ကိုးတမ္းတ
နန္းေ၀မွ်သည္ တစ္ပါးသူရင္ခြင္
သူမၾကင္လို႕ နင္ငါေျပာ၍
ရင္ခြင္စစ္မွန္ ေတြ႔႐ွိျပန္လည္း
ခ်ိန္ခါရယ္ေႏွာင္း ႐ြက္ေဟာင္းေႁကြသို႕
ခံစားခ်က္ျပင္း ကၽြန္ရင္တြင္းလည္း
ေနြသို႕ ပူလွသည္။

ဒီလိုေလးျပန္ေျပာခဲ႔ပါတယ္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s