ေၾကကဲြေန႔စဲြ

အိမ္မက္ထဲမွာ ငါ…………..
ပ်ံသန္းေနတယ္
မိုးတိမ္ေတာင္ေတြေက်ာ္လို႔
ပင္လယ္ျပင္….အေ၀းဆီ
သူမနဲ႔ေ၀းရာ………………..
ထြက္ေျပးေနတာပါ
အိမ္မက္ကလန္႔ႏိုးေတာ႔…………………
သူမနဲ႔တစ္ေန႔တာ
ေတြ႔ရဦးမယ္မွန္း…………………………
သိေနျပန္ေရာ

ဒီလိုေလးျပန္ေျပာခဲ႔ပါတယ္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s