မင္းရဲဒိဗၺ

ဖခင္ျဖစ္သူ အေနာက္ဖက္လြန္မင္းကို လုပ္ၾကံကာ ဟံသာ၀တီတြင္ နန္းတက္သည့္ မင္းရဲဒိဗၺ(၁၆၂၈)၏နန္းသက္မွာ တစ္ႏွစ္ပင္မရွိေခ်။ နန္းတက္လွ်င္ အင္း၀ႏွင့္ စစ္ကိုင္းရွိ သစၥာခံမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားကာ သစၥာေပးသည္။ ထိုေနာက္အေ၀း(ဇင္းမယ္)ေရာက္ေနသည့္ ဘေထြးေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ သတိုးဓမၼရာဇာ(သာလြန္မင္း) ႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာတို႔ကို သံသယမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေသြးခြဲသည့္အေနျဖင့္ စာမ်ားေစသည္။ သာလြန္မင္း၏ ကၽြန္ယံုမ်ားက အလ်င္ေရာက္ကာ သတင္းေပးသျဖင့္ သာလြန္မင္းက အေၾကာင္းစံုသိႏွင့္ေသာ္လည္း၊ သာလြန္မင္း၏ ညီေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာကမူ ယံုမွားသံသယရွိသျဖင့္ ေနာင္ေတာ္တပ္ကို ညအခ်ိန္တြင္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည္။ သာလြန္မင္းတပ္မ်ားက ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္သျဖင့္ ရွ႔ႈံးႏွိမ့္သြားၿပီး မင္းရဲေက်ာ္စြာကို အျပစ္မွလႊတ္ေသာ္လည္း ကၽြန္မ်ားကိုသတ္ေစသည္။

ဇင္းမယ္မွ အင္း၀သို႔ျပန္ရန္ စီစဥ္ေသာ္လည္း မိုးကာလျဖစ္သျဖင့္ ျဖည္းျဖည္းသာခ်ီခဲ့ရသည္။ က်န္ရွိေနေသာ ဇင္းမယ္မွ ပုန္ကန္ေသာ္လည္း မည္သို႔မွ မလုပ္သာခဲ့ေပ။ ထိုအခ်ိန္၌ပင္ ဟံသာ၀တီမွ မင္းလွေနာ္ရထာကဦးေဆာင္သည့္ မႈးမတ္မ်ားက မင္းရဲဒိဗၺကို ဖမ္းဆီးနန္းခ်ကာ လံုျခံဳေအာင္ထား၍ သာလြန္မင္းကို ပင့္ဖိတ္သည္။ သို႔ျဖင့္ မင္းရဲဒိဗၺ နန္းက်ကာ သတိုးဓမၼရာဇာ ဘြဲ႔ခံ သာလြန္မင္း ဟံသာ၀တီနန္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ဟု ဆိုရသည္မွာ နန္းတက္ဘိသိက္မခံပဲ ၄ ႏွစ္တိုင္တိုင္ တိုင္းျပည္အေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဒီလိုေလးျပန္ေျပာခဲ႔ပါတယ္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s