အလွဴဒါနနဲ႕ပါတ္သက္ၿပီးပုဂၢိဳလ္ (၄) ေယာက္ရွိွိသည္။ ၄င္းးပုဂၢိဳလ္ (၄) ေယာက္ ရရွိနိုင္တဲ႔ အက်ိဳးတရားမ်ားကေတာ႔

နံပါတ္ (၁) ပုဂၢိဳလ္
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကေတာ႕ ကုသိုလ္ဒါနေတြကို ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းပါတယ္။
ဒါေပမဲ႕ တစ္ျခားသူေတြကို ကုိသိုလ္ဒါနေတြ ျပဳလုပ္ဘို႔ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္မွဳ မရွိတဲ႕ ပုဂၢိဳလ္။
(1) The Person who himself offers something (or) donates properties (or)
does meritorious deeds (or) gives a charity but does not advise other, try hard
to persuade others, urge others to do so;

ယခုဘ၀ ေနာက္ဘ၀ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္မွာ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳျပဳတဲ႕
အတြက္ေၾကာင္႔ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ေတာ႕ေနႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ သူတစ္ပါးကိုကုိလ္ေကာင္းမွဳျပဳဘို႕ မတိုက္တြန္းတဲ႕အတြက္ေၾကာင္႕
မိတ္ေဆြအေပါင္းအေဖၚမရွိဘဲ တစ္ကိုယ္တည္း ေနရတတ္ပါတယ္။


နံပါတ္ (၂) ပုဂၢိဳလ္
တစ္ပါးသူေတြကုိ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳေတြ ျပဳလုပ္ဘို႕
တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္မွဳေတာ႕ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕ ကိုယ္တိုင္ကေတာ႔
အဲဒီကုသိုလ္ေကာင္းမွဳေတြကို မျပဳလုပ္တဲ႕ ပုဂၢိဳလ္။
(2) The person who does not himself do meritprious deeds,
offer something (or) donate properties (or) give a charity nor urges
others,
tries hard to persuade other,
advises other to do so;

ဒီဘ၀ ေနာက္ဘ၀ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္မွာ သူတစ္ပါးကို
ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳေတြျပဳဘို႔ေတာ႕တိုက္တြန္းတယ္။
ဒါေပမဲ႔ သူကိုယ္တိုင္က ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳေတြ ဒါနေတြမျပဳလုပ္ခဲ႕လို႔
အေျခြအရံ ေတြ အေပါင္းအသင္းေတြ မိတ္ေဆြေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြေတာ႔ရွိပါတယ္။
စည္းစိမ္ဥစၥာနဲ႔ေတာ႔ ျပည့္ျပည့္၀၀ ခံစားၿပီးမေနရပါဘူး။
စားရမဲ႔ ေသာက္ရမဲ႔ ဘ၀မ်ိဳးနံ႔ေနရတတ္ပါတယ္။


နံပါတ္ (၃) ပုဂၢိဳလ္
သူကိုယ္တိုင္ကလည္းဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ အစရွိတဲ႔
ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳေတြကို မျပဳလုပ္သလို တစ္ပါးသူေတြကိုလည္း

ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳေတြက္ို ျပဳလုပ္ဘို႔ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္မွဳ မရွိတဲ႔ပုဂၢိဳလ္ ။
(3) The person who does not himself do meritorious deeds,
offer something (or) donate properties (or) give a charity nor
urges other, tries haed to persuade other,
advises other to do so;

ကိုယ္တိုင္လည္းကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ မျပဳလုပ္ဘူး။ သူတစ္ပါးကိုလည္း
ဒါနေကာင္းမွဳ သီလေကာင္းမွဳ ဘာ၀နာေကာင္းမွဳေတြကို ျပဳလုပ္ဘို႔
တိုက္တြန္ူႏိုးေဆာ္မွဳ မရွိတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔
အေျခြအရံအသင္းအပင္း သူငယ္ခ်င္း
အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြ မရွိသလို ခ်မ္းသာသုခကိုလည္း သူ႔ဘ၀မွာ
မခံစားရပါဘူး။ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ေနရတတ္ပါတယ္။


နံပါတ္ (၄) ပုဂၢိဳလ္
သူကိုယ္တိုင္လည္းပဲကုသိုလ္ေကာင္းမွဳေတြကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ ျပဳလုပ္တတ္တယ္။
တစ္ပါးသူေတြကိုလည္းပဲ
ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ အစရွိတဲ႕ ကုသိုေကာင္းမွဳေတြလုပ္ဘ္ို႕ တိုက္တြန္းတဲ႕ ပုဂၢိဳလ္။

(4) The person who himself does meritorious deeds (or)
donates porpreties (or) give a charity and advises other, tries hard to persuade

other, urges other to do so;

ကိုယ္တိုင္လည္း ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳေတြကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လုပ္ေဆာင္တယ္။
သူတစ္ပါးကိုလည္း ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳျပဳဘို႔ ေစတနာအျပည့္နဲ႔ တိုက္တြန္းႏုိးေဆာ္တဲ႕
အက်ိဳးေၾကာင္႔
ျဖစ္ေလရာဘ၀မွာ တစ္ေယာက္တည္းမေနရဘဲႏွင္႔
အေျခြအရံအေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း ဇနီးမယား သားသမီး ေျမးျမစ္
ေတြနဲ႔ ေပွ်ာ္ေပွ်ာ္ပးါးပါ ေလာကႀကီးထဲမွာ ေနထိုင္ႏုိင္ၿပီး
ခ်မ္းသာသုခကိုလည္း
အမ်ားနဲ႔မတူေအာင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာနဲ႕ေနႏုိင္ရနုိင္ပါတယ္။

ဒီလိုေလးျပန္ေျပာခဲ႔ပါတယ္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s