အလွဴဒါနနဲ႕ပါတ္သက္ၿပီးပုဂၢိဳလ္ (၄) ေယာက္ရွိွိသည္။ ၄င္းးပုဂၢိဳလ္ (၄) ေယာက္ ရရွိနိုင္တဲ႔ အက်ိဳးတရားမ်ားကေတာ႔

နံပါတ္ (၁) ပုဂၢိဳလ္
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကေတာ႕ ကုသိုလ္ဒါနေတြကို ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းပါတယ္။
ဒါေပမဲ႕ တစ္ျခားသူေတြကို ကုိသိုလ္ဒါနေတြ ျပဳလုပ္ဘို႔ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္မွဳ မရွိတဲ႕ ပုဂၢိဳလ္။
(1) The Person who himself offers something (or) donates properties (or)
does meritorious deeds (or) gives a charity but does not advise other, try hard
to persuade others, urge others to do so;

ယခုဘ၀ ေနာက္ဘ၀ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္မွာ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳျပဳတဲ႕
အတြက္ေၾကာင္႔ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ေတာ႕ေနႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ သူတစ္ပါးကိုကုိလ္ေကာင္းမွဳျပဳဘို႕ မတိုက္တြန္းတဲ႕အတြက္ေၾကာင္႕
မိတ္ေဆြအေပါင္းအေဖၚမရွိဘဲ တစ္ကိုယ္တည္း ေနရတတ္ပါတယ္။
Continue reading

ရထား (၃)မ်ိဳးထဲက ဘယ္ရထားကို စီးခ်င္လဲ ….?

(၁) စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို ရခ်င္ရင္ ဒါန ရထားကို စီးပါ။
(၂)လူ နတ္ခ်မ္းသာကို ရခ်င္ရင္ သီလ ရထားကိုစီးပါ။
(၃)နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာကို ရခ်င္ရင္ ဘာ၀နာ ရထားကို စီးပါ။